Dhcp là gì

Dhcp la gi

DHCP là từ viết tắt của Dynamic Host Configuration Protocol (Giao thức Cấu hình Host Động). Nó là giao thức cấp phát địa chỉ IP cho các thiết bị trên một mạng. Mọi thiết bị kết nối vào…

Read More »